ટ્રમ્પનાં તઘલખી ફરમાને ટ્રેડ વોરને કરન્સી વોરમાં તબદીલ કરી નાખી
1514618126

ટ્રમ્પનાં તઘલખી ફરમાને ટ્રેડ વોરને કરન્સી વોરમાં તબદીલ કરી નાખી

બીજિંગ અને વોશિંગ્ટનથી શરુ થયેલી વર્તમાન જાગતિક ફાનાન્સીયલ સમસ્યા ....