ટીનમાં ટૂંકાગાળાની તેજીનાં સંકેત: માર્ચ બોટમથી ૪૦૦૦ ડોલર ઉછળ્યા
1515670030

ટીનમાં ટૂંકાગાળાની તેજીનાં સંકેત: માર્ચ બોટમથી ૪૦૦૦ ડોલર ઉછળ્યા

*રીફાઈન્ડ ટીન ઉત્પાદન નબળું અને બજારમાં ફરતા પ્રવાહી પુરવઠાની ઓછપ ભ ....